Røntgen

Hode-ansikt Sist oppdatert av Den gamle metodeboken den 14.01.2003

CAPUT (velg CT)

Front, bakhode og to sidebilder+ axialbilde. Hos barn kun front og side. Sjelden indikasjon. Henvis pasienten til CT caput ved klinisk mistanke om fraktur eller intracerebral skade

ANSIKT (velg CT)

Totalt fem bilder. Tre front, side og helaxialt. Se til at arcus zygomaticus er friprojisert. Væske eller sløring i sinus maxillaris kan være eneste tegn på fraktur

NESE

Front, side normalt og side bløtdelsbilde. Hos barn under 3-4 år liten nytteverdi da neseskjelettet stort sett består av brusk.

BIHULER

Fire bilder, to front, side og helaxial. Sinusitt er en klinisk diagnose!

OPG (underkjeve)

Ortopantomografi. Et bilde med hele mandibula i front/sideplan.)

KJEVELEDD

Supplement til OPG. Begge kjeveledd i sideprojeksjon (bit og gap). Ved spørsmål om luksasjon/subluksasjon. Bildene er vanskelig å vurdere!

Columna Sist oppdatert av Den gamle metodeboken den 14.01.2003

CERVICAL

Front og side+ to skrå med eventuelt dens-bilde i tillegg. Det er ofte ikke mulig å fremstille hele dens.Begge leddflater mellom atlas og axis samt basis av dens skal fremstilles. Funksjonsbilder tas ikke ved akutte skader.

THORACAL

Front og side + skråbilde overgang cervical.

LUMBAL

Fem bilder: Front lumbal og sacral +tre sideprojeksjoner. Smerte projiseres ofte distalt. Fraktur i thoracalcolumna gir smerte i lumbalcolumna. På unge pasienter tas 2-4 bilder

ILEOSACRAL

Front. Spesialbilder av ileosacralleddene kun som ledd i utredning

SACRUM

Front og side. Side sacrum tas ikke av kvinner i fertil alder.

COCCYGIS

Front og side. Tas ikke av kvinner i fertil alder. Skal unngåes. Fraktur er en klinisk diagnose!

Thorax-abdomen Sist oppdatert av Den gamle metodeboken den 14.01.2003

THORAX

Front og side. Ved spørsmål om pneumothorax tas i tillegg front iekspirasjon. Ved spørsmål om lungeemboli tas i tillegg innskutt av aktuell side.

COSTA

Som thorax med noe lavere kV for å bedre fremstilling. Tas kun for å avgjøre om antall costafrakturer krever innleggelse, eller ved spørsmål om lungeskade

S(terno)C-LEDD

To frontbilder med pasienten skråstilt, vanskelig å vurdere event. feilstilling. Event. CT-undersøkelse hvis det har behandlingsmessig betydning.

STERNUM

Sidebilde med markør svarende til p.m. for smerte. Se etter blødning (bløtdelsskygge) ved fraktur. Suppler med rtg. thorax.

ABDOMEN

Fire bilder; stående, liggende + to innskutte. Ved obstipasjon eller fremmedlegeme: stående.

URINVEIER

Oversikt og blærebilde. Ultralyd er en mer adekvat undersøkelse ved spørsmål om nyrestein.

GALLEVEIER

Front/skrå-bilde i bukleie. Dekker nedre 2/3 og høyre del av abdomen.

Overekstremiteter Sist oppdatert av Den gamle metodeboken den 14.01.2003

CLAVICULA

To frontbilder ovenfra og nedenfra. Hos små barn tas et front liggende av begge sider på samme film.

AC-LEDD

Et frontbilde. Ta først claviculabilder for å utelukke fraktur.

SCAPULA

Skrå front og side.

SKULDER

Front og transthoracalt sidebilde. Kun front før reponering ved spørsmål om fremre luksasjon. Axial projeksjon ved bakre luksasjon. Ved spørsmål om peritendinitis calcanea tas to frontbilder i inn- og utadrotasjon + utlagt alle med bløtdelseksponering (se etter kalk med skarpt lys).

OVERARM

Front og side, angi om albue·eller skulder skal prioriteres. Ved mistanke om fr. collum chir. humeri skal rtg. skulder rekvireres.

ALBUE

Front utlagt og side + pronasjonsbilde. Et rett sidebilde er en forutsetning for å bedømme event. væske i leddet.

UNDERARM

Front og side, angi om håndledd eller albue skal prioriteres.

HÅNDLEDD

Front og side, sidebilde skal være rett slik at ulna ligger innenfor corticalis på radius dorsalf og volart. Ta sammenligningsbilde ved tvil om feilstilling.

HÅNDROT

Front og side, skråprojeksjon og omvendt front (rn/ forstørrelse). Forsøk å skille mellom håndrot/håndledd ved klinisk undersøkelse. NB. Rtg. håndrot kan ikke tas med gips.

HÅND

Skal som hovedregel ikke rekvireres. Unntaket er ved skade av hele hånden.

MELLOMHÅND

l. metacarp: front og side (alltid med tommel).
2.-5. metacarp: front og skrå (angi skadet metacarp). Be om sideprojeksjon for å vurdere event. velar akseknekk (viktig ved fraktur i 2. og 3. metacarp).

TOMMEL

Front og side (alltid)

FINGER

Front og side. Dersom klinikken sitter prox. i grunnphalang tas et skråbilde i tillegg.

Underekstremiteter Sist oppdatert av Den gamle metodeboken den 14.01.2003

BEKKEN

Frontbilde (man far med begge hofter).

HOFTE

Front og utlagt (Lauensteins projeksjon). Suppleres alltid med bekken.

LÅR

Front og side, angi om kne eller hofte skal prioriteres.

KNE

Front og side + spaltebilde. Suppler med to skråbilder ved mistanke om tibiacondylfraktur.

PATELLA

Front og side + to skråbilder + axial bilde (viktig ved patellalux.).

LEGG

Front og side, angi om ankel eller kne skal prioriteres. Ankel + legg ved mistaiuce om syndesmoseruptur (hele fibula).

ANKEL

Front og side + malleolbilde. I frontbilde skal hele ankelgaffelen være friprojisert.

FOTROT

Front og side + skrå.

CALCANEUS

Side og axialbilde, alltid med frisk side til sammenligning.

MELLOMFOT

Front og skrå, angi skadet metatars (1. metatars tas alltid med tå). Be om sideprojeksjon for å vurdere event. plantar akseknekk.

FORFOT

Front og skrå. Dekker både metatarser og tær.

STORTÅ

Front og skrå, inkluderer alltid l . metatars.

Front og side, angi skadet tå. Røntgenbilde av småtær uten dislokasjon får ingen behandlingsmessig konsekvens og bør unngås.